فداکاری های زهرا(س) در دفاع از حق و ولایت علی(ع):
انحراف امت با رهبری عده ای فرصت طلب چنان سینه زهرای مرضیه را تنگ کرد که حضرت با سخنرانی ها و روشنگری ها و رفتن به خانه انصار و مهاجرین ،ابعاد این بدعت خطرناک را بیان کرده ، حجت را بر مردم تمام کردند. گریه های شبانه روزی فاطمه(س) تا حدی بیانگر عمق این فاجعه است.
در دفاع از حق شوهر مظلومش که مظهر عدالت و مجاهدت در راه خدا و ایثار و جانبازی در راه دین خدا بود ،تا آن جا پیش رفتند که جان پاک خود را در این راه فدا کردند .خانه اش که باصفاترین و بی ریاترین و نورانی ترین خانه در زمین و آسمان بود ،مورد هجوم دژخیمان و اراذل و اوباش قرار گرفت. در خانه را با آتش کین و هوا و هوس سوزاندند . با لگد در نیم سوخته را به پهلوی زهرا(س) که باردار بود زدند . با شکستن پهلوی پاکش و کشتن جنینش روی همه جنایتکاران تاریخ را سفید کردند.